STORY GOES HERE

algemene voorwaarden

1. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN RECHTEN

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming is YANANTIN ALPACA.


YANANTIN ALPACA is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar: 
- Per post: Yanantin Alpaca | Oude Delft 201, K3 | 2611 HD, Delft (geen bezoekadres) 
- Telefoon mobiel: +31 (0)6 18 31 06 03
- E-mail: info@yanantin-alpaca.com

- Kantooruren: 09:00 tot 17:00

2. DE PRIJS
2.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

2.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3. BETALING
3.1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden betaald via Ideal of Paypal of betaling door middel van een Creditcard (Mastercard / VISA)

 

3.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

3.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

3.4. Betaalmethoden. Op www.yanantin-alpaca.com bieden wij de volgende betaalmethoden aan: Mastercard, Visa, IDEAL, Paypal.

 

4. VERZENDEN

Verzending bij Yanantin Alpaca binnen Nederland is altijd € 4,95. Levertermijn is binnen dertig (30) dagen. Is uw aankoop na dertig (30) dagen nog steeds niet geleverd, dan kunt u deze kosteloos annuleren.  

5. HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5.1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6. KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij YANANTIN ALPACA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.1 De consument dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de consument direct na ontdekking aan Yanantin Alpaca te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

6.2 Op door Yanantin Alpaca geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden.

6.3 De geleverde producten zijn vervaardigd uit materialen waarvan de duurzaamheid afhankelijk is van meerdere factoren. Slijtage ten gevolge van gebruik, onjuiste behandeling, krimp en verkleuring, vallen derhalve niet onder de garantie als bedoeld in dit artikel.

7 DISCLAIMER

7.1 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, foto's en teksten zijn intellectueel eigendom van Yanantin Alpaca. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail of brief naar onder punt 1 genoemde contactgegevens. Yanantin Alpaca mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is Yanantin Alpaca niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7.2 KLEUREN

Yanantin Alpaca kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

 

7.3. AUTEURSRECHT

De inhoud van de website yanantin-alpaca.com is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:


Yanantin Alpaca

Oude Delft 201, K3

2611 HD, Delft

Nederland

KvK-nummer: 73153540
BTW-nummer: NL200595350B01

© 2019 Yanantin Alpaca  |  +31 (0) 6 18 31 06 03  |  info@yanantin-alpaca.com  |  KvK-nummer: 73153540  |  BTW-nummer: NL200595350B01