Algemene Voorwaarden van Yanantin Alpaca

FOR ENGLISH --->>> SEE BELOW

1. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN RECHTEN

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming is YANANTIN ALPACA.


YANANTIN ALPACA is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar: 
- Per post: Yanantin Alpaca | Oude Delft 201, K3 | 2611 HD, Delft (geen bezoekadres) 
- Telefoon mobiel: +31 (0)6 18 31 06 03
- E-mail: info@yanantin-alpaca.com

- Kantooruren: 09:00 tot 17:00

2. DE PRIJS
2.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

2.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3. BETALING
3.1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden betaald via Ideal of Paypal of betaling door middel van een Creditcard (Mastercard / VISA)

 

3.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

3.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

3.4. Betaalmethoden. Op www.yanantin-alpaca.com bieden wij de volgende betaalmethoden aan: Mastercard, Visa, IDEAL, Paypal.

 

4. VERZENDEN

Verzending bij Yanantin Alpaca binnen Nederland is altijd € 4,95. Levertermijn is binnen dertig (30) dagen. Is uw aankoop na dertig (30) dagen nog steeds niet geleverd, dan kunt u deze kosteloos annuleren.  

5. HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5.1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6. KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij YANANTIN ALPACA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.1 De consument dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de consument direct na ontdekking aan Yanantin Alpaca te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

6.2 Op door Yanantin Alpaca geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden.

6.3 De geleverde producten zijn vervaardigd uit materialen waarvan de duurzaamheid afhankelijk is van meerdere factoren. Slijtage ten gevolge van gebruik, onjuiste behandeling, krimp en verkleuring, vallen derhalve niet onder de garantie als bedoeld in dit artikel.

7 DISCLAIMER

7.1 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, foto's en teksten zijn intellectueel eigendom van Yanantin Alpaca. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail of brief naar onder punt 1 genoemde contactgegevens. Yanantin Alpaca mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is Yanantin Alpaca niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7.2 KLEUREN

Yanantin Alpaca kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

 

7.3. AUTEURSRECHT

De inhoud van de website yanantin-alpaca.com is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:


Yanantin Alpaca

Oude Delft 201, K3

2611 HD, Delft

Nederland

KvK-nummer: 73153540
BTW-nummer:
NL002203086B69

Terms and Conditions for Yanantin Alpaca

 

INTRODUCTION

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Yanantin Alpaca accessible at www.yanantin-alpaca.com.

 

These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

 

These Terms and Conditions have been generated with the help of the Terms And Conditions Template and the Terms and Conditions Generator.

 

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Other than the content you own, under these Terms, Yanantin Alpaca and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

 

RESTRICTIONS

You are specifically restricted from all of the following:

  • publishing any Website material in any other media;

  • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;

  • publicly performing and/or showing any Website material;

  • using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;

  • using this Website in any way that impacts user access to this Website;

  • using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;

  • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;

  • using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Yanantin Alpaca may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

 

YOUR CONTENT

In these Website Standard Terms and Conditions, "Your Content" shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Yanantin Alpaca a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. Yanantin Alpaca reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

 

YOUR PRIVACY

Please read Privacy Policy.

 

NO WARRANTIES

This Website is provided "as is," with all faults, and Yanantin Alpaca express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

 

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall Yanantin Alpaca, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract.  Yanantin Alpaca, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

INDEMNIFICATION

You hereby indemnify to the fullest extent Yanantin Alpaca from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

 

SEVERABILITY

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

 

VARIATION OF TERMS

Yanantin Alpaca is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

 

ASSIGNMENT

The Yanantin Alpaca is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

 

ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between Yanantin Alpaca and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

 

GOVERNING LAW & JURISDICTION

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in the Netherlands for the resolution of any disputes.

 

© 2020 Yanantin Alpaca  |  +31 (0) 6 18 31 06 03  |  info@yanantin-alpaca.com  |  KvK-nummer: 73153540  |  BTW-nummer: NL002203086B69